Pravidlá pre cvičencov

 
 
 

 

Každý  cvičenec...

Musí:-Rešpektovať svojich učiteľov a ostatných cvičenco

        -Rešpektovať držitela vyšších technických stupňov a poslúchať ich príkazy

       -Zdraviť všetkých vo i v nútri telocvične(dojang)

        -Mať úctu ku všetkým ľudˇom

        -Mať v úcte svojich rodičov a ostatných členov rodiny

 

Nesmie:

 

                -Svojim umením ublížiť ostatným občanom 

                -Predvádzať svoje umenie na akomkoľvek mieste,ktoré k tomu nie je určené

                -Použiť svoje umenie,prípadne bojovať,okrem miest k tomu účelu vyhradených,pokiaľ nie je priamo ohrozené jeho zdravie alebo 

                   život,alebo život či zdravie jeho najbližších,alebo osôb,ktoré pomoc nevyhnutne potrebujú.Použitá obrana alebo spôsob boja musí

                   byť adekvátny danému útoku

                   -Hovoriť nahlas v nútri dojang počas priebehu tréningu

                   -Nosiť na tréning predmety,ktoré by mohli ohroziť zdravie ostatných cvičencov,alebo obmedziť vlastnú pohyblivosť

                   -Preceňovať svoje sily počas tréningu či mimo neho

 

 

Je povinný:

 

                -Nosiť na tréning čistý cvičebný úbor-dobok 

                -Nosiť na každý tréning opasok vo farbe odpovedajúcej dosiahnutému technickému stupňu

                -Nosiť na tréning svoj preukaz cvičenca a na požiadanie učitela mu ju predložiť

                -Pravidelne platiť príspevky,bez toho,aby mu to muselo byť pripomenuté

 

 

Má právo:              

 

                -Trénovať a využívať pomôcky k tréningu pod vedením svojich učiteľov a trénerov

                -Požiadať svojich učiteľov a trénerov o radu či pomoc

                -Po zložení príslušnej skúšky získať zodpovedajúci technický stupeň

 

 

Telocvična, v ktorej sa Taekwon-Do cvičí, sa kórejsky nazýva DO JANG, čo v preklade znamená "Miesto, kde sa praktizuje DO (cesta)". Cvičí sa v špeciálnom úbore, ktorý sa kórejsky nazýva DO BOK, čo v preklade znamená "Uniforma, v ktorej sa praktizuje DO". 


Žiak Taekwon-Do je povinný v telocvični dodržiavať tieto zásady: 

" pri vstupe a odchode z telocvične (Do Jang) sa žiak pozdraví poklonením, čím dáva úctu miestu, kde sa cvičí Taekwon-Do 
" v telocvični je zakázané fajčiť, piť a konzumovať jedlo 
" počas tréningu by nikto nemal opustiť telocvičnu bez vedomia majstra, prípadne iného trénera 
" do telocvične je zakázané vstupovať v obuvi, cvičí sa naboso 
" počas tréningu by žiak nemal kričat, ani hovoriť o veciach, ktoré sa netýkajú Taekwon-Do. Pozdrav Taekwon-Do 

Každý tréning začína a končí s  pozdravom. Dávame tým najavo úctu majstrovi. Pri pozdrave stojíme v postoji Charyot Sogi (pozri dalej v kapitole Postoje) a pozeráme do očí zdravenej osoby. Samotný pozdrav spočíva v miernom uklonení, pozerajúc majstrovi do očí, a vyslovení TAEKWON. Po vyslovení pozdravu sa vraciame do východzej polohy. Týmto spôsobom zdravia cvičenci. 
Na začiatku tréningu asistent majstra, napr. BOO SABOM (pozri dalej Stupne technickej vyspelosti), najprv zavelí všetkým cvičiacim CHARYOT a s poklonou pozdraví majstra za celú skupinu slovami SABOM NIM KE KYONGYE (v preklade "Poklona k pánovi majstrovi"). Ostatní pripájajú TAEKWON. Na konci tréningu asistent najprv pozdraví majstra. Potom sa otočí smerom k ostatným cvičiacim. Teraz pozdraví asistenta za celú telocvičnu cvičenec s najvyšším technickým stupňom slovami CHARYOT, BOO SABOM NIM KE KYONGYE. Pri pozdrave je nutné rozlišovat oslovenie majstra, resp. asistenta majstra podľa ich technických stupňov (pozri dalej Stupne technickej vyspelosti) 
Okrem toho majstra zdravíme uklonením vždy, ked s ním potrebujeme hovoriť, alebo ked nás k sebe zavolá.

číslo majstrovského stupňa sa označuje žltou rímskoučíslicou na konci opasku. 10. Kup - začiatočník 
9. a. 5. Kup - žiak s nižším technickým stupnom 
4. a. 1. Kup - žiak s vyšším žiackym technickým stupnom - môže viest rozcvičku, precvičovat podla pokynov trénera. Oslovenia 

Cvičencovi s vyšším technickým stupnom sa všeobecne hovorí SONBE. 1. a. 3. Dan - BOO SABOM - inštruktor- asistent - môže samostatne viest tréning 
4. a. 6. Dan - SABOM - medzinárodný inštruktor - môže viest tréning na celom svete, môže udelovat technické stupne. 7. a 8. Dan - SAHYUN - Majster Taekwon-Do 
9. Dan - SASEONG- Velmajster Taekwon-Do

 

Počítanie po kórejsky 

1.spôsob sa používa na odratávanie cvikov pri tréningu 
1 = Hana 2 = Dool[dul] 3 = Set 4 = Net 5 = Dasot 
6 = Yosot 7 = Ilgob 8 = Yodul 9 = Ahop 10=Yol 

2.spôsob sa používa pri názvoch techník 
1 = Il 2 = I 3 = Sam 4 = Sa 5 = O 
6 = Yuk 7 = Chil[cil] 8 = Pal 9 = Gu 10 = Sip